Дэлбэрэлтээс хамгаалах гэрэлтүүлэг нь тэсрэх аюултай хий, уур бүхий аюултай орчинд ажилладаг аливаа компанид зайлшгүй шаардлагатай.Аюултай орчинд ажиллаж байгаа ажилчид аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохих ёсоор хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд дэлбэрэлт үүсэх эрсдэлд байнга өртдөг.Үүний үр дүнд дэлбэрэлтээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэг нь таны бизнес болон ажилчдын аюулгүй байдалд хэрхэн тус дөхөм болохыг ойлгох нь чухал юм.